De Organisatie

Vereniging De Burgh
Woonvereniging De Burgh is in 2011 opgericht met als doel het realiseren van huisvesting en zorg en kwaliteit van leven voor  jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Alle ouders van de toekomstige bewoners van De Burgh zijn lid. Woonvereniging De Burgh werkt samen met de Woningstichting, en de (toekomstige) zorgleverancier en andere betrokkenen.

Contact
Frans Bentlage (voorzitter), telefoon 03435-78162 / 06-51406486 (privé)
Saskia Visser (secretaris), telefoon 0317-426958 (privé)
Hans van Prooijen (penningmeester)
Postadres: Woonvereniging De Burgh, p/a Gen. Foulkesweg 12a, 6703 BR Wageningen

Financiering
De bewoners betalen de huur voor het appartement en het  levensonderhoud van hun inkomen of Wajong uitkering. De appartementen komen in aanmerking voor huurtoeslag. De bewoners betalen de zorg uit hun PGB.

Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh
De stichting heeft als doel het verwerven van (aanvullende) fondsen, die nodig zijn ten behoeve van de realisatie en het in stand houden van het woonproject. De stichting bereikt dit doel door het werven van fondsen en het organiseren van benefietactiviteiten.

bankrekeningnr.: 171680154 t.n.v. Stichting Steun Woonvereniging De Burgh Wageningen

Contact Stichting
Ruub Vis (voorzitter), telefoon 0317-423791 (privé)
Bert van Engelen (secretaris), telefoon 0317-416220 (privé)
Renée Schakel (penningmeester), telefoon 03435-78162 (privé)

Overleg en werkgroepen
De leden van De Burgh overleggen een aantal keer per jaar in het zogenoemd “smal overleg” om de voortgang en de activiteiten te bespreken. Namens alle acht bewoners is een vertegenwoordiger aanwezig. Het “smal overleg” is besluitvormend. Daarnaast is er enkele malen per jaar “breed overleg”: alle ouders van toekomstige bewoners, en soms gasten en/of de bewoners zijn erbij.

In werkgroepen  in wisselende samenstelling wordt het vele werk verzet. De  verschillende kennis en ervaring die ouders meebrengen wordt  zo benut. Ook wordt gebruik gemaakt van advies en ondersteuning uit het netwerk van De Burgh of van andere ouderinitiatieven. Thema’s waren in 2011 tot en met 2013:

  • werkgroep wonen: het overleg met de Woningstichting (w.o. huurcontract en samenwerkingsovereenkomst met de Woningstichting);
  • werkgroep sponsoring en fondsenwerving (zie ook onder tab Sponsoring);
  • werkgroep zorg:  het zorgplan en selectie zorgaanbieder(s);
  • werkgroep inrichting: richt zich op de inrichting van de algemene ruimtes van het project
  • werkgroep financiën: begroting, financieel jaarverslag en ontwerp administratieve organisatie
 • organisatie bewonersactiviteiten (kookcursus, workshop schilderen, enz) (zie onder tabs Bewoners en Actueel)

Werkgroep wonen
De werkgroep wonen heeft de afgelopen jaren regelmatig overleg gevoerd met de projectleider van de Woningstichting en met de architecten over de bouwkundige en architectonische eisen aan het ontwerp. Bouwtekeningen zijn uitgewisseld en  van commentaar voorzien. Hierbij is er van uit gegaan dat het project gedurende een lange periode (life-time?) een geschikte en veilige woonplek voor de bewoners moet zijn. Daarnaast is de mogelijkheid van het verkrijgen van huurtoeslag een belangrijke voorwaarde geweest. Veel vraagstukken zijn opgelost, bijvoorbeeld: waar komt de badkamer, hoe kunnen de  beschikbare meters optimaal worden benut  en waar de  stopcontacten moeten komen, enz. In het uiteindelijke ontwerp zijn veel van de wensen van de werkgroep verwerkt.

Ook zijn de juridische aspecten van bewoning besproken. Een  keuze moest gemaakt  worden of de vereniging het gebouw van de Woningstichting gaat huren en dit doorverhuurt aan de bewoners of dat de bewoners direct van de Woningstichting zullen  gaan huren. De  keuze is uiteindelijk gevallen op de tweede optie:  de bewoners zullen zelf de huurovereenkomsten met de Woningstichting aangaan.

In 2013 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Woningstichting en de vereniging gesloten. Hierin staan afspraken over toewijzing van vrijkomende appartementen,  risico van leegstand en koppeling huur- en door de vereniging af te sluiten – zorgovereenkomsten. Het overleg over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en de individuele huurovereenkomsten  is eind 2012 bijna afgerond . Hiervoor is ook een uitwisseling van gedachten geweest met het ouderproject de Wijde Wereld, dat bouwkundig naast het project de Burgh is gesitueerd.

Aan het eind van 2012 is de ontwerpfase afgerond en is het ontwerp definitief vastgesteld.  Medio 2013 is met de bouw begonnen en nauwelijks een jaar later is het hoogste punt al bereikt. Naar verwachting zal het gebouw augustus/september 2014 worden opgeleverd.

Werkgroep Zorg
De toekomstige bewoners van de Burgh zijn aangewezen op woonbegeleiding.  Uitgangspunt is dat de begeleiding er niet de hele dag  zal  zijn. Begeleiding in de ochtend en vanaf de (na)middag tot de avond is waarschijnlijk voldoende. In de nacht moet er een alarmmogelijkheid zijn. Bij de invulling van de begeleidingsuren is een onderscheid gemaakt in type begeleiding, zoals schoonmaken, koken,boodschappen doen, psycho-sociale begeleiding. Er zullen hiervoor verschillende typen begeleiders ( met een variërend uurtarief) worden ingezet.

Anticiperend op de toekomstige situatie is halverwege het jaar een avond georganiseerd, waarin het thema “bewoner-professionele zorgverlener-ouder” centraal stond. De avond werd ingeleid door Chiel Egberts, auteur van het boekje Ouders op hún plek.

Organiseren van de zorg
Aan de heer Fred van Henten, systeemtherapeut, is eind 2012 opdracht gegeven om de zorgbehoefte van de bewoners in kaart te brengen en een advies te geven over de in te kopen zorg. Gesprekken met ouders en bewoners hebben in november en december 2012 plaatsgevonden. Het advies is medio 2013 uitgebracht in de vorm van een zorgplan. Vervolgens moet de zorg worden ingekocht bij een professionele zorgverlener. Op basis van het zorgplan is in de tweede helft van 2013 een selectie gemaakt van zorgaanbieders in de regio en zijn oriënterende gesprekken gevoerd. In de tweede fase vonden gesprekken plaats met twee overblijvende organisaties. Op basis van deze gesprekken, waarin dieper werd ingegaan op de concrete vormgeving en financiële contouren van de zorg voor de Burgh is een voorlopige keuze gemaakt voor de organisatie ’s Heerenloo. De definitieve keuze, verdere uitwerking en contractering van de zorgaanbieder zal in 2014 plaatsvinden.

Werkgroep financiën
In de tweede helft van 2012 is besloten een werkgroep financiën in te stellen, vanuit de noodzaak het financiële proces meer vorm te geven en de wens om de penningmeester in zijn werkzaamheden te ondersteunen.

Naast het opstellen van financiële jaarverslagen en exploitatiebegrotingen is de werkgroep bezig geweest met het opstellen van een notitie, waarin voorstellen zijn gedaan met betrekking tot de administratieve organisatie en de inrichting van het financiële proces. Hiertoe zijn contacten geweest met andere, vergelijkbare projecten en is een cursus gevolgd. De voorstellen van de werkgroep hebben betrekking op zowel de vereniging als de stichting, gezien de samenhang tussen beide organisaties.

De registratie en rapportage is in 2013 verder uitgewerkt met het oog op de eisen voortvloeiend uit de (inkomsten van) sponsorwerving, de uitgaven ten behoeve van de inrichting, de afspraken die gemaakt worden met zorginstellingen over de inkoop van begeleiding  en de daadwerkelijke start van het woonproject in 2014.

Werkgroep Inrichting
In 2013 is de werkgroep Inrichting van start gegaan. Deze houdt zich, samen met de bewoners, bezig met de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Na een inventarisatie van mogelijkheden en wensen zijn een aantal woninginrichters uit de regio bezocht en zijn voorlopige offertes aangevraagd. Kort na de start van de activiteiten van de werkgroep kwam er een aanbod van Studio Kees Marcelis, om (kosteloos) een ontwerp voor de inrichting te maken. In een inspirerende en gezellige bijeenkomst van Kees Marcelis en Liesbeth Albers met de bewoners werd een aansprekend concept voorgelegd. Mede op basis van dit concept wordt de inrichting verder vorm gegeven.

Werkgroep sponsoring: zie voor de activiteiten van de werkgroep onder de tab Sponsoring

Comments are closed.