Historie

Het begin

In het najaar 2008 nemen enkele ouders het initiatief. Zij starten de verkenning hoe het toekomstig wonen van hun jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking het beste hand in hand kan gaan met verdere integratie en ontwikkeling naar meer zelfstandigheid. Het sociale aspect van het wonen telt zwaar. De initiatiefnemers hebben andere ouders en medebewoners geworven en vergelijkbare woonprojecten bezocht. Een aantal belangrijke uitgangspunten voor het woonproject zijn individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie.

De bouw

samenwerking Woningstichting

Met de medewerking van de Woningstichting en de gemeente Wageningen heeft het initiatief verder gestalte gekregen. Met het bouwrijp maken van de  bouwlocatie in het nieuwbouwplan Torckdael  is De Burgh  in  de zomer van 2013  echt van de grond gekomen.

Op 22 april 2013 is de samenwerking van de Woonvereniging met de Woningstichting officieel vastgelegd. Tijdens een feestelijk samenzijn van ouders, toekomstige bewoners van De Burgh en vertegenwoordigers van de Woningstichting, waaronder directeur Lex Jansen en projectleider Wan de Kimpe, is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Na afloop werd het glas geheven op de goede samenwerking.

1            2
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Buurtfeest Torckpark
Op 20 april 2013 was er een buurtfeest in het Torckpark rondom onze buren,  woonproject de Wijde Wereld.  Als “buren van” hebben we ook ons wooninitiatief gepresenteerd. Die dag hebben we veel mensen ontmoet, waaronder veel toekomstige buurtbewoners, die vaak voor het eerst hoorden dat er twee wooninitiatieven in hun buurt worden gevestigd. Het was heerlijk te ervaren hoe warm en betrokken de mensen reageerden.

1

Start bouw project
Na de sloop van de vroegere bebouwing, werd medio 2013 begonnen met het bouwrijp maken van het te bebouwen terrein. 30 oktober 2013 organiseerde de Woningstichting de feestelijke eerste steenleggingen van de diverse deelprojecten binnen het plangebied Torckdael. Een echte mijlpaal waarbij natuurlijk de heer Lubbert Adolph Torck (bekende notabele uit de geschiedenis van Wageningen en naamgever van het plangebied) een prominente rol vervulde.

6
Bouwrijp maken

1            2
 Vordering van de bouw in de 2e helft van 2013

1            2
Oktober 2013 de eerste steenlegging

           
Bouw begin 2014

Samenwerking ’s Heeren Loo
Eind 2013 is begonnen met de organisatie van de zorg/begeleiding van de bewoners van het project. Nadat door een extern deskundige advies is uitgebracht ten aanzien van de aard en omvang van de zorg, zijn in het voorjaar gesprekken gevoerd met een aantal potentiële zorgverleners.. Daaruit is ’s Heeren Loo gekozen. Met deze organisatie is een intentieverklaring opgesteld, later omgezet in een samenwerkingsovereenkomst, en is het wervingsproces gestart voor het zorgteam.

Sleutels voor De Burgh
Maandagochtend 15 september 2014 kregen de bewoners van woonproject De Burgh de sleutel van hun nieuwe huis in het project Torckdael van de Woningstichting. De Woningstichting had bij deze feestelijke gelegenheid ook gezorgd voor een mooie taart en drinken.

Het is een schitterend huis geworden, daar zijn alle bewoners (en hun ouders) het over eens. De gemeenschappelijke woonkamer en keuken zijn ruim en heel licht en de ligging aan het Spijk is geweldig. Iedereen heeft zin om zelfstandig te gaan wonen in het eigen appartement, ook al is het een spannend vooruitzicht.

Bij de oplevering werden medewerkers van de Woningstichting door ouders en bewoners in het zonnetje gezet en bedankt voor de constructieve samenwerking. “Dat het zó mooi zou worden, dat hadden we niet durven dromen, toen we 6 jaar geleden bij de Woningstichting en de gemeente aanklopten”. Lex Jansen, directeur van de Woningstichting, gaf aan ook de Woningstichting erg trots is op het resultaat. Ook de 5 begeleiders van ’s Heeren Loo die een nieuwe baan hebben gevonden bij De Burgh waren onder de indruk.

Natuurlijk gaat veel dank uit naar sponsors die de inrichting van De Burgh mogelijk hebben gemaakt: landelijke organisaties zoals VSB, NutsOhra, NSGK, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Skanfonds, Fonds Madurodam en Fundatie Luden van Stoutenberg. Maar ook naar fondsen en ondernemingen uit Wageningen e.o.: Rabobank, Kees Marcelis Architectuur, Eric Meijer tuinontwerp, WAVE meubelmakerij, Marin en Keller.

De bewoners

In de voorbereiding voor het gezamenlijk wonen leren de bewoners elkaar steeds beter kennen: als vriendengroep, op verjaardagen, in een kookcursus of schilderworkshop, etc.

Kookcursus
Het gezamenlijk koken en eten wordt een belangrijk sociaal onderdeel van het wonen. Daarom leren de bewoners in een kookcursus verzorgd door Jeanette Matser van Goed-Gevoed om gezonde en lekkere maaltijden te bereiden met elkaar.

Schilderworkshop
Met elkaar dingen doen bevordert de sociale samenhang van de toekomstige woongroep. De deelname aan een schilderworkshop, gegeven door de lokale kunstenaars Thea Vos en Henny Hovestad, was hiervan een geslaagd voorbeeld.

Zelfportretten, resultaten van de schilderworkshop

Plannen maken voor de inrichting
Wanneer de bouw van het project De Burgh in volle gang is, denken de bewoners mee over de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes. Een werkgroepje van een aantal ouders met de bewoners gaat aan de slag , daarbij ondersteund door het architectenbureau Studiokeesmarcelis (www.keesmarcelis.nl) uit Arnhem. Dit bureau biedt geheel belangeloos zijn diensten aan, een fantastisch gebaar! Eerst hebben de toekomstige bewoners hun wensen en ideeën weergegeven op moodboards. Op basis hiervan heeft het bureau een voorstel gemaakt voor de inrichting.

De ouders

In verschillende werkgroepen hebben de ouders vorm gegeven aan het project. De belangrijkste groepjes in deze fase van opbouw waren:

Werkgroep wonen
De werkgroep wonen voerde regelmatig overleg met de projectleider van de Woningstichting en met de architecten over de bouwkundige en architectonische eisen aan het ontwerp. Bouwtekeningen zijn uitgewisseld en van commentaar voorzien. Hierbij is er van uit gegaan dat het project gedurende een lange periode (life-time?) een geschikte en veilige woonplek voor de bewoners moet zijn. Daarnaast is de mogelijkheid van het verkrijgen van huurtoeslag een belangrijke voorwaarde geweest. Veel vraagstukken zijn opgelost, bijvoorbeeld: waar komt de badkamer, hoe kunnen de beschikbare meters optimaal worden benut en waar de  stopcontacten moeten komen, enz. In het uiteindelijke ontwerp zijn veel van de wensen van de werkgroep verwerkt.

Ook zijn de juridische aspecten van bewoning besproken. Een  keuze moest gemaakt  worden of de vereniging het gebouw van de Woningstichting gaat huren en dit doorverhuurt aan de bewoners of dat de bewoners direct van de Woningstichting zullen gaan huren. De keuze is uiteindelijk gevallen op de tweede optie:  de bewoners zullen zelf de huurovereenkomsten met de Woningstichting aangaan.

In 2013 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Woningstichting en de vereniging gesloten. Hierin staan afspraken over toewijzing van vrijkomende appartementen,  risico van leegstand en koppeling huurovereenkomsten en door de vereniging af te sluiten zorgovereenkomsten.

Werkgroep Zorg
De toekomstige bewoners van de Burgh zijn aangewezen op woonbegeleiding. Uitgangspunt is dat er geen 24-uurs begeleiding nodig is. In de nacht moet er een alarmmogelijkheid zijn. Bij de invulling van de begeleidingsuren is een onderscheid gemaakt in type begeleiding, zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen, psycho-sociale begeleiding. Er zullen hiervoor verschillende typen begeleiders (met een variërend uurtarief) worden ingezet.

Anticiperend op de toekomstige situatie is halverwege het jaar een avond georganiseerd, waarin het thema “bewoner-professionele zorgverlener-ouder” centraal stond. De avond werd ingeleid door Chiel Egberts, auteur van het boekje Ouders op hún plek.

Aan de heer Fred van Henten, systeemtherapeut, is opdracht gegeven om de zorgbehoefte van de bewoners in kaart te brengen en een advies te geven over de in te kopen zorg. Het advies is uitgebracht in de vorm van een zorgplan. Vervolgens moet de zorg worden ingekocht bij een professionele zorgverlener. Op basis van het zorgplan is in 2013 een selectie gemaakt van zorgaanbieders in de regio en zijn oriënterende gesprekken gevoerd. In de tweede fase vonden gesprekken plaats met twee overblijvende organisaties. Op basis van deze gesprekken, waarin dieper werd ingegaan op de concrete vormgeving en financiële contouren van de zorg voor de Burgh is een keuze gemaakt voor de organisatie ’s Heerenloo.

Werkgroep financiën
In 2012 is besloten een werkgroep financiën in te stellen, vanuit de noodzaak het financiële proces meer vorm te geven en de wens om de penningmeester in zijn werkzaamheden te ondersteunen.

Naast het opstellen van financiële jaarverslagen en exploitatiebegrotingen is de werkgroep bezig geweest met het opstellen van een notitie, waarin voorstellen zijn gedaan met betrekking tot de administratieve organisatie en de inrichting van het financiële proces. Hiertoe zijn contacten geweest met andere, vergelijkbare projecten en is een cursus gevolgd. De voorstellen van de werkgroep hebben betrekking op zowel de vereniging als de stichting, gezien de samenhang tussen beide organisaties.

De registratie en rapportage is in 2013 verder uitgewerkt met het oog op de eisen voortvloeiend uit de (inkomsten van) sponsorwerving, de uitgaven ten behoeve van de inrichting, de afspraken die gemaakt worden met zorginstellingen over de inkoop van begeleiding  en de daadwerkelijke start van het woonproject in 2014.

Werkgroep Inrichting
In 2013 is de werkgroep Inrichting van start gegaan. Deze hield zich, samen met de bewoners, bezig met de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten. Na een inventarisatie van mogelijkheden en wensen zijn een aantal woninginrichters uit de regio bezocht en zijn voorlopige offertes aangevraagd. Kort na de start van de activiteiten van de werkgroep kwam er een aanbod van Studio Kees Marcelis, om (kosteloos) een ontwerp voor de inrichting te maken. In een inspirerende en gezellige bijeenkomst van Kees Marcelis en Liesbeth Albers met de bewoners werd een aansprekend concept voorgelegd. Mede op basis van dit concept is de inrichting verder vorm gegeven.

Comments are closed.