Sponsoring

Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh
Om het woonproject De Burgh financieel mede mogelijk te maken is Stichting Steun de Woonvereniging De Burg opgericht. De stichting heeft vooral in de beginfase van het project allerlei activiteiten opgestart om geld op te halen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en  werd daarin bijgestaan door vrienden, vrijwilligers en bedrijven, die het woonproject een warm hart toedroegen.

In de loop van  2012 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden om de fondsenwerving op te starten. Informatie is verkregen via websites en  bezoeken aan andere woonprojecten, zoals Navarea in Amsterdam en  het Werelthuys in Voorthuizen. Deze bezoeken leverden zeer nuttige informatie op. Ook de deelname aan  de Landelijke Wooninitiatievendag in Utrecht op 10  november en  het lidmaatschap van  de vereniging Per Saldo heeft veel kennis en informatie opgeleverd.

Er is een projectplan geschreven ten behoeve van de informatievoorziening aan de fondsen. Ook is er een website https://www.deburghwageningen.nl/ opgesteld  en een folder gemaakt.

Benefietconcert
Op initiatief van een van de ouders is er een benefietconcert georganiseerd. Dit vond plaats op 14 april 2012 in het Hof van Wageningen, dat de locatie beschikbaar stelde. Iris de Koomen (sopraan), Veronique Lamers (mezzo sopraan), Cees Mobach en Maarten Hillenius (pianisten) en een ensemble bestaande uit ± 20 zangers, met brede ervaring in de wereld van de opera, verzorgden een fantastische avond met prachtige muziek.
Lokale kunstenaars stelden hun werk ten toon en de avond werd afgesloten met een kunstveiling. De avond werd door ca. 300 enthousiaste mensen bijgewoond en leverde een flinke eerste bijdrage aan de fondswerving op.

1            2

Regionale fondsen en organisaties
In de regio heeft het woonproject bekendheid gekregen door publicaties en het benefietconcert. In de eerste helft van 2012 heeft het (plaatselijke) Marinfonds het woonproject benaderd en een bedrag toegekend voor inrichtingskosten. Ook de Rotary heeft het project ondersteund door de organisatie van een buurtfeest in 2013, in samenwerking met het “collega-project” De Wijde Wereld.

Fondsenwerving
De fondsenwerving is vanaf de zomer van  2012 opgestart. Een selectie van landelijke en regionale fondsen is benaderd met het verzoek het woonproject financieel te steunen. De stichting en vooral de bewoners van de Burgh, zijn erg blij met de financiële steun die zij hebben mogen ontvangen, en die het mede mogelijk gemaakt heeft het project te realiseren.

Zowel de Vereniging De Burgh als de Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh zijn als ANBI-instelling aangemerkt.

(RSIN Vereniging: 850844939)

(RSIN Stichting: 85044599)

Van de volgende organisaties zijn inmiddels bijdragen of toezeggingen ontvangen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Fundatie      Marin      9
Rabobanklogo FC      fno-logo-2013      logo studio kees marcelis
Keller keukens      ericmeijer      logoWave
torckdael

13-10-28 logo vsbfonds_pay-off_cmykVSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

13-10-28 logo SKAN fondsSkanfonds geeft mensen de kans. Skanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Skanfonds wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. Meer informatie is te vinden op de website www.skanfonds.nl.

Logo FVG kleurHet Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen  beoordeelt op hun beperking. Wij steunen projecten  die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen niets liever dan erbij horen, naar school gaan, sporten, koken of de trein nemen. Dagelijkse steun die voor de meeste mensen als vanzelfsprekend zijn, maar waar zij hulp en steun van anderen bij nodig hebben. Het is onze missie hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen. Hoe doen we dat? Met betrokkenheid, inzet en financiële steun. Het Fonds verwerft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte. De verzamelde gelden worden op een transparante en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten. www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl.

Vrienden van De Burgh
Als u ons project een warm hart toedraagt én een eenmalige financiële bijdrage wilt leveren word dan “vriend van de Burg”. Als u uw bijdrage stort vermeld dan “vrienden van de Burgh” én uw emailadres, zodat wij u op de hoogte kunnen houden. U kunt uw bijdrage storten op reknr. 171680154 t,n,v, Stichting Steun Woonvereniging De Burgh Wageningen.

Comments are closed.